شاو: باید از پیروزی در دربی استفاده کنیم و به بردهایمان ادامه دهیم