در ساعت سازی ها طلا فروشی از عدسی استفاده میکنند این باره اطلا عاتی جمع آوری کنید