دانش آموز دزفولی که در اثر بیماری قلبی در مدرسه درگذشت