خوش و بش منصوریان و رحمتی در تمرین غیبت خرمگاه و کاوه