بیش از 595 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی در گلستان پرداخت شد