آمادگی روانی در کاهش خسارت نارشی از حوادث لازم است